Typecho文章里的版权链接 – 星泽V社

我加这个文章版权声明的初衷是因为加入腾讯云加社区,而平台采集文章时也没有个版权,我就想在文章里加个版权声明附上原文链接可以给自己网站增加点流量。
Typecho文章里的版权链接 – 星泽V社-技术经验分享-星泽V社
今天突然发现云加社区好像有了版权链接了,但是没有文章的链接,具体自己加不加看自己心情哈
l35hrgwp.png

教程

/usr/themes/Joe/public/article.php 里第39行下添加以下代码(注意修改内容哈)
l35hwv98.png

<svg class="icon" width="20" height="20" viewBox="0 0 1024 1024">
        <path d="M511.854 0A511.854 511.854 0 1 0 1024 511.854 511.854 511.854 0 0 0 511.854 0z" fill="#39B54A" />
        <path d="M576.491 630.355L460.028 746.818a129.565 129.565 0 0 1-182.555 0l-2.038-2.038a128.983 128.983 0 0 1 0-182.264l81.233-81.233a179.644 179.644 0 0 0 13.102 70.46l-52.7 52.408a69.878 69.878 0 0 0 0 98.703l2.038 2.038a70.169 70.169 0 0 0 98.703 0l116.463-116.463a69.878 69.878 0 0 0 0-98.703l-2.039-2.038a69.587 69.587 0 0 0-13.975-10.772l42.509-42.51a128.11 128.11 0 0 1 13.102 11.356l2.038 2.038a129.274 129.274 0 0 1 0 182.264z" fill="#FFF" />
        <path d="M746.236 460.902l-81.233 81.233a179.353 179.353 0 0 0-13.102-70.46l52.7-52.409a69.878 69.878 0 0 0 0-98.702l-2.039-2.038a69.878 69.878 0 0 0-98.702 0L487.397 434.989a69.878 69.878 0 0 0 0 98.702l2.038 2.038a68.422 68.422 0 0 0 13.976 10.773l-42.51 42.51a136.553 136.553 0 0 1-13.101-11.356l-2.038-2.038a128.983 128.983 0 0 1 0-182.265l116.463-116.462a129.565 129.565 0 0 1 182.555 0l2.038 2.038a128.983 128.983 0 0 1 0 182.264z" fill="#FFF" />
      </svg>
      <span>本文来源于<a href="https://www.52xzv.cn">星泽V社</a>,未经允许禁止转载,原文链接:</span>
      <span class="text">
        <a class="link" href="<?php $this->permalink() ?>" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow"><?php $this->permalink() ?></a>
      </span><br><br>
温馨提示: 本文最后更新于2022-05-14 14:39:00,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方 留言或联系 站长
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

  暂无评论内容