BootCDN已更换域名,网站引用资源需及时更新替换新地址 - 星泽V社

BootCDN已更换域名,网站引用资源需及时更新替换新地址 - 星泽V社

星泽
2022-05-29 / 0 评论 / 95 阅读 / 正在检测是否收录...
温馨提示:
本文最后更新于2022年05月29日,已超过31天没有更新,若内容或图片失效,请留言反馈。

l3r96vvn.png
BootCDN 对外提供服务的域名已经于两年前(即 2020 年)变更为新域名 cdn.bootcdn.net, 老域名 cdn.bootcss.com将于2020年过期。cdn.bootcss.com 目前访问返回404

解决方法:

  1. cdn.bootcss.com更换为cdn.bootcdn.net/ajax/libs
  2. bootstrap项目名称修改为twitter-bootstrap

示例:

修改前

<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.bootcss.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>

修改后

<script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/jquery/2.2.4/jquery.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.bootcdn.net/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js"></script>
本文来源于星泽V社,未经允许禁止转载,原文链接: https://www.52xzv.cn/archives/787.html

本文共 59 个字数,平均阅读时长 ≈ 1分钟

评论 (0)

取消